Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden A naar B Express

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van A naar B Express, een onderneming met adres Gooimeerpromenade 34 te (1277EN) Huizen. A naar B Express is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80469736.

Inhoudsopgave
Artikel 1 Definities
Artikel 2 Algemene bepalingen
Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 4 Acceptatie
Artikel 5 Bezorgen van zendingen
Artikel 6 Transport en verplichtingen van A naar B Express
Artikel 7 Wijzigen en annuleren
Artikel 8 Betalingen / Opschorting
Artikel 9 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
Artikel 10 Risico en aansprakelijkheid
Artikel 11 Klachten en geschillen
Artikel 12 Bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens
Artikel 13 Wijziging
Artikel 14 Ontbinding
Artikel 15 Vertrouwen

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle
diensten van A naar B Express.
AVC De Algemene Vervoerders Condities 2002 zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam onder nummer 81/2014 en bij de griffie van de rechtbank te Rotterdam onder nummer 2/2015, steeds in de laatste versie.
AVK De Algemene voorwaarden voor Koeriersdiensten in de
laatste versie.
Bezorgadres Het adres of postbusnummer en postcode van ontvanger waar de
zending dient te worden bezorgd, zoals aangeleverd door de
opdrachtgever.
Bezorgafspraak Een tussen opdrachtgever en A naar B Express
overeengekomen datum en tijdvak waarin een zending aan
de ontvanger geleverd dient te worden.
Bezorgen Het geheel van handelingen dat A naar B Express tegen vergoeding verricht om de zending op het bezorgadres af te
leveren.
Ontvanger Geadresseerde, (mede)bewoner of ondergeschikte,
werkzaam op hetzelfde afleveradres aan wie de zending
afgeleverd dient te worden, zoals vermeld op de bij de
zending aangeleverde documenten. Met dien verstande dat
dit tevens de opdrachtgever kan betreffen.
Ophaaladres Het adres en postcode van de locatie, waar de zending
opgehaald kan worden, zoals aangeleverd door de
opdrachtgever.
Ophalen Het geheel van handelingen dat A naar B Express tegen
vergoeding verricht om de zending op het ophaaladres op te
halen.
Opdrachtgever De contractuele wederpartij van A naar B Express.
Overeenkomst Iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en
A naar B Express, op welke wijze dan ook, en elke wijziging
of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter
voorbereiding en ter uitvoering van een door
A naar B Express te leveren dienst aan de opdrachtgever.
Overmacht Een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van
A naar B Express ligt. Hierbij kan worden gedacht aan
extreme weersomstandigheden of ongevallen.
Schriftelijk Documenten op schrift of per e-mail. Website https://www.anaarbexpress.nl
Zending Een zaak of geheel van zaken die gelijktijdig van opdrachtgever naar
ontvanger worden vervoerd.
Artikel 2: Algemene bepalingen
2.1. A naar B Express houdt zich bezig met het vervoeren van pakketten op een duurzame manier; zo veel mogelijk op de fiets, scooter of indien het niet anders kan met de elektrische auto. A naar B Express winkelt voor de opdrachtgever indien gewenst en bezorgt in o.a. doch niet uitsluitend beperkt tot – het Gooi (Huizen, Blaricum, Naarden, Bussum en Laren). Op de website is een uitgebreide omschrijving van de verschillende typen diensten welke A naar B Express levert, omschreven.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen en overeenkomsten die met A naar B Express zijn of worden aangegaan. Alle opdrachten worden door A naar B Express onder de algemene voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en een dergelijke afspraak schriftelijk door A naar B Express is bevestigd.
2.3. Op de werkzaamheden zijn daarnaast de laatste versies van de volgende voorwaarden van toepassing: de algemene vervoerscondities (AVC) en de algemene voorwaarden voor Koeriersdiensten (AVK).
2.4. Bij eventuele tegenstrijdigheden of afwijkingen tussen de algemene voorwaarden en de AVC en AVK, gaat het bepaalde in de algemene voorwaarden A naar B Express voor.
2.5. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6. Indien en zodra is komen vast te staan dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of rechtsgeldig vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen A naar B Express en de opdrachtgever de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die wat betreft doel en strekking zo veel mogelijk overeenstemmen met de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen. Partijen hebben het recht om over deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in overleg te treden.
2.7. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien en voor zover daarvan in de overeenkomst tussen A naar B Express en opdrachtgever wordt afgeweken.
Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt tot stand indien A naar B Express dit schriftelijk overeen komt of doordat de opdrachtgever de door A naar B Express overlegde prijsopgave voldoet en het bedrag op de rekening van A naar B Express is bijgeschreven. De overeenkomst kan via de e-mail tot stand komen, op schrift of via de website en bij hoge uitzondering mondeling. De overeenkomst komt via de website tot stand in het geval het aanbod wat op de website vermeld staat is geaccepteerd (en in de winkelwagen is geplaatst), nadat betaling via de betalingswijzen zoals deze op de website mogelijk zijn, voldaan is.
3.2. Indien A naar B Express en opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst aangaan, vervangt deze alle eerdere voorstellen, correspondentie of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling.
3.3. Overeenkomsten die niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor A naar B Express eerst bindend na een schriftelijke bevestiging van A naar B Express.
Artikel 4: Acceptatie
4.1. Ten aanzien van de aflevering, verpakking en vervoer van pakketten gelden de aanlevervoorwaarden van A naar B Express zoals deze ook zijn terug te vinden op de website. De door A naar B Express bevestigde prijzen gelden slechts voor zover de genoemde formaten, gewichten, aantallen e.d. overeenkomen met die van het afgeleverde of opgehaalde materiaal.
4.2. A naar B Express kan het vervoeren van een zending, desgevraagd zonder opgaaf van redenen, weigeren, staken of opschorten indien:
– De opdrachtgever niet voldoet aan de voorwaarden die A naar B Express heeft gesteld tot acceptatie van het vervoer van de zending (ten aanzien van bijvoorbeeld betaling, plaats van aanbieding, verstrekking van gegevens);
– De door de opdrachtgever verstrekte informatie tegenstrijdig is met de werkelijke situatie;
– Het vervoer van de goederen gevaar kan opleveren voor personen of zaken; dit geldt in ieder geval voor vervoer van goederen, waarop de nationale wet- en regelgeving inzake vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing is;
– De zending naar inhoud, vorm of doel naar het oordeel van A naar B Express strijdig is met wettelijke bepalingen of van de overheid afkomstige regelgeving, of A naar B Express aanwijzingen heeft dat het vervoer strijdig kan zijn met de wet- of een overheidsvoorschrift;
– De opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van een andere overeenkomst met A naar B Express;
– A naar B Express een andere gegronde reden heeft tot weigering, staking of opschorting, waaronder, maar niet beperkt tot, natuurrampen, oorlogen, werkstakingen etc.

Artikel 5: Bezorgen van zendingen
5.1. Van A naar B Express is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen, dan wel het pakket zelf te halen/samen te stellen. A naar B Express is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen de overeengekomen tijd te leveren aan de ontvanger. Een en ander zoals partijen zijn overeengekomen via de website of op andere wijze.
5.2. Indien A naar B Express niet voldoet aan de verplichtingen die uit art. 5.1. voortvloeien, heeft de opdrachtgever het recht, onverminderd zijn recht om schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.
5.3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de zendingen op de met A naar B Express overeengekomen bezorgafspraak door een daarvoor bevoegde persoon in ontvangst genomen kunnen worden, tenzij anders met opdrachtgever is overeengekomen.
5.4. De opdrachtgever zorgt ervoor dat A naar B Express tijdig in het bezit is van de benodigde informatie voor het succesvol bezorgen van de zendingen.
5.5. A naar B Express biedt zendingen die als pakket zijn aangeleverd, eenmaal aan. Verdere afhandeling als een extra bezorgpoging, retourneren of opslag gaat in overleg met de opdrachtgever.
5.6. Indien de opdrachtgever verzuimt zicht te houden aan de afspraken zoals beschreven in artikel 5.3, zijn er voor het opnieuw bezorgen van de zending, door de opdrachtgever kosten verschuldigd. Deze kosten worden in alle redelijkheid bepaald.
Artikel 6: Transport en verplichtingen van A naar B Express
6.1. Aan het totaal te vervoeren volume en gewicht is een maximum gesteld. A naar B Express behoudt zich het recht voor om dit maximum te allen tijde te kunnen bepalen.
6.2. A naar B Express is verplicht de zendingen op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst te nemen.
6.3. A naar B Express is verplicht om de voor vervoer bestemde zendingen af te leveren in de staat waarin deze aan A naar B Express zijn aangeboden.

Artikel 7: Wijzigen en annuleren
7.1. De opdrachtgever kan de overeenkomst niet kosteloos annuleren.
7.2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst wil annuleren, is A naar B Express gerechtigd de rekening voor deze zending aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3. In het geval het ophaaladres wat is doorgegeven gewijzigd dient te worden, dan zal opdrachtgever dit ten spoedigste aan A naar B Express dienen door te geven. In het geval A naar B Express reeds naar het eerder opgegeven ophaaladres is gegaan, behoudt A naar B Express zich het recht voor de overeenkomst te mogen annuleren of indien niet tot annulering wordt overgegaan, hiervoor extra kosten in rekening te brengen. Eenzelfde heeft te gelden voor het doorgeven van een wijziging in het bezorgadres. Indien een wijziging niet tijdig wordt doorgegeven is de opdrachtgever de overeengekomen kosten aan A naar B Express verschuldigd, ook als A naar B Express de opdracht als gevolg daarvan niet heeft kunnen uitvoeren. Evenals A naar B Express zich het recht voorbehoudt om een zending niet aan te nemen, indien blijkt dat de zaken uiterlijk zichtbare schade of verlies vertonen en opdrachtgever niet bereid is of in staat is om A naar B Express hiervoor te vrijwaren door schriftelijke mededelingen hierover te doen. In een dergelijk geval is opdrachtgever ook de overeengekomen kosten aan A naar B verschuldigd. A naar B Express zal tot annulering overgaan indien de zending naar algemene ervaringsregels het vermoeden bij A naar B Express doet ontstaan, dat er sprake is van strijd met enig wetsartikel. In dergelijk geval en indien zij zich daartoe gehouden acht zal A naar B Express hierover mededeling doen aan de bevoegde autoriteiten. Opdrachtgever kan in dergelijk geval ook geen aanspraak maken op restitutie van de overeengekomen kosten en blijft deze derhalve verschuldigd aan A naar B Express.
Artikel 8: Betaling / Opschorting
8.1. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
8.2. Alle betalingen door opdrachtgever dienen te geschieden na acceptatie van het aanbod van A naar B Express op de wijze zoals deze door A naar B Express wordt aangeboden aan opdrachtgever. Indien betaling na totstandkoming van de overeenkomst uitblijft, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. A naar B Express is in dergelijk geval gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot alle openstaande betalingen zijn voldaan. Eventuele kosten die A naar B Express heeft gemaakt als direct gevolg van de opschorting, zoals annuleringskosten, zijn dan direct opeisbaar.
8.3. Iedere betaling wordt eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten, rente en hoofdsommen (in die volgorde), waarbij oudere vorderingen voorrang krijgen.
8.4. Vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast zijn de daadwerkelijke gemaakte interne en externe kosten van A naar B Express ter vaststelling van schade, aansprakelijkheid en eventuele juridische bijstand voor rekening van de opdrachtgever.
8.5. In geval van wanbetaling is A naar B Express gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de openstaande vorderingen zijn voldaan. Daarnaast worden alle vorderingen uit alle overeenkomsten tussen A naar B Express en de opdrachtgever, onmiddellijk en volledig opeisbaar.
8.6. A naar B Express heeft tegenover ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en documenten, die zij in verband met de overeenkomst onder zich heeft, indien en voor zover opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Tegenover de opdrachtgever kan A naar B Express het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen aan haar nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten. Tegenover de ontvanger, die in die hoedanigheid tot voorgaande vervoersovereenkomsten toetrad, kan de vervoerder het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met die overeenkomsten.
Opdracht 9: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
9.1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de zendingen en de inhoud daarvan die zij in het kader van de overeenkomst aan A naar B Express ter beschikking stelt.
9.2. De opdrachtgever is tegenover A naar B Express aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de aangeboden zendingen aan de bedrijfsmiddelen of personen in dienst van A naar B Express, indien deze aantoonbaar veroorzaakt is door een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever. 9.3 In het geval van kostbare zendingen wordt opdrachtgever geacht deze zending zelf goed te laten verzekeren. Desgewenst zal A naar B Express van opdrachtgever vorderen dat de zending wordt verzekerd door opdrachtgever. In het geval opdrachtgever de zending niet verzekerd heeft, komt enige aansprakelijkheid welke wel op deze manier gedekt had kunnen worden voor rekening en risico van opdrachtgever.
Artikel 10: Risico en aansprakelijkheid
10.1. A naar B Express is, behoudens overmacht of vertraging wat een gevolg is geweest van een oorzaak waarop A naar B Express geen invloed op heeft kunnen uitoefenen, aansprakelijk voor schade aan of verlies van de zaken als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van A naar B Express uit hoofde van de overeenkomst. De schadevergoeding die A naar B Express in dat geval verschuldigd, is beperkt tot een bedrag van € 3,40 per kilogram van de beschadigde of verloren zaken/tot een maximum van € 50,- tenzij er aan de zijde van A naar B Express sprake is van opzet of daaraan gelijk te stellen grove nalatigheid.
10.2 In geval van uiterlijk zichtbare schade of verlies van de zaken welke door A naar B Express worden afgeleverd en ontvanger niet ten spoedigste doch uiterlijk binnen 1 week na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van A naar B Express heeft gebracht, wordt A naar B Express geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij deze heeft ontvangen. Eenzelfde geldt in geval van vertraging conform de AVC.
10.3 In geval van vertraging zal A naar B Express hierover informatie verstrekken. A naar B Express zal zich ervoor inspannen om conform wat is overeengekomen de zending tijdig af te leveren. Voor zover enige vertraging in de aflevering tijdig aan A naar B Express is gemeld, oftewel uiterlijk binnen 1 week na aanneming van de zaken en ten gevolge van deze vertraging de ontvanger schade heeft geleden dan geldt in afwijking van artikel 10 AVC dat A naar B Express aansprakelijk is voor deze vertragingsschade, indien de vertraging aan A naar B Express te wijten is. A naar B Express kan in elk geval een succesvol beroep op overmacht doen, in het geval vertraging te wijten is aan oponthoud in het verkeer, waarbij o.a. te denken valt aan verkeersinfarcten, ongevallen, files, wegomleidingen, maar ook in het geval er pech onderweg is aan het voertuig waarvan A naar B Express of in opdracht van, de zending vervoert. Vertragingsschade is steeds beperkt tot de verzendkosten welke zijn voldaan aan A naar B Express voor de desbetreffende zending.
10.4. A naar B Express is niet aansprakelijk voor verliezen of schades die voortvloeien uit omstandigheden buiten de invloedssfeer van A naar B Express. Tot deze omstandigheden behoren, maar zijn niet beperkt tot, handelingen of nalatigheden van personen die niet in dienst zijn van A naar B Express of die niet door A naar B Express gecontracteerd zijn, zoals bijvoorbeeld de opdrachtgever, de ontvanger, derden, douane of andere overheidsfunctionarissen.
10.5. A naar B Express is niet aansprakelijk voor fouten of onduidelijkheden in door opdrachtgever of derden aangeleverde gegevens, waaronder adressen, noch voor de gevolgen daarvan. Opdrachtgever vrijwaart A naar B Express terzake van deze aansprakelijkheid, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met het verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van A naar B Express.
10.6. Schade aan verzonden materiaal ontstaan tijdens het door A naar B Express verzorgde transport is voor risico en rekening van de opdrachtgever, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van A naar B Express.
10.7. A naar B Express is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van handelingen die A naar B Express heeft uitgevoerd op nadrukkelijk aangeven van de opdrachtgever.
10.8. A naar B Express is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade.
10.9. A naar B Express is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de opdrachtgever, ontstaan doordat een ander dan de geadresseerde de zending in ontvangst heeft genomen.
10.10. A naar B Express is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de opdrachtgever, ontstaan doordat de zending naar de stelling van opdrachtgever kwijt is geraakt maar volgens het afleverbewijs wel is afgeleverd.
10.11. Elke aansprakelijkheid van A naar B Express in geval van overmacht aan haar zijde is uitgesloten. A naar B Express brengt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte van een mogelijke toestand van overmacht.
10.12. Opdrachtgever heeft in de volgende gevallen geen recht op een schadevergoeding:
– In verband met de aard of een gebrek van de zending zelf;
– Ten aanzien van gebruikssporen of beschadigingen en al dan niet onbekende gebreken aan de zending die reeds voor het transport aanwezig waren;
– Schade ontstaan als gevolg van onvoldoende of ondeugdelijke verpakking van de zending;
– Het niet tijdig, onjuist of gebrekkig aanleveren van het juiste ophaal- en/of bezorgadres;
10.14. De last, zijnde schade te bewijzen, rust op de opdrachtgever en/of ontvanger.
10.15. Alle in artikel 10 neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door A naar B Express ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.”

Artikel 11: Klachten en geschillen
Alle geschillen, hoe dan ook ontstaan, tussen A naar B Express en haar opdrachtgever, die niet onderling opgelost kunnen worden, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van A naar B Express. A naar B Express behoudt daarnaast als eiseres van haar vordering deze aan te brengen bij de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever.
Artikel 12: Bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens
12.1. A naar B Express verplicht zich om, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de informatie over personen, bedrijven en organisaties en in het algemeen alle informatie die ligt in de persoonlijke dan wel bedrijfsmatige sfeer, waarover A naar B Express zelf beschikt en waarover haar medewerkers beschikken in verband met de uitvoering van opdrachten, niet aan derden bekend te maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, de opdrachtgever hierom verzoekt of enige wettelijke regeling hiertoe verplicht.
12.2. A naar B Express verwerkt persoonsgegevens volgens haar privacy-beleid, zie de privacyverklaring hier.
12.3. Alleen indien A naar B Express persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming) verwerkt voor de opdrachtgever en als gevolg daarvan kwalificeert als verwerker in de zin van de AVG, dan zal A naar B Express met betrekking tot de verwerking van deze gegevens voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot de AVG.
12.4. A naar B Express zal de persoonsgegevens niet voor een ander doel gebruiken dan de uitvoering van deze Overeenkomst en zal niet meer persoonsgegevens verwerken dan daarvoor strikt noodzakelijk is. A naar B Express treft passende technische en organisatorisch maatregelen zoals bedoeld in de AVG.
12.5. A naar B Express zal de betreffende persoonsgegevens op geen enkele wijze delen met derden of derden toegang geven (actief dan wel passief) tot deze persoonsgegevens. A naar B Express zal geen derde partijen betrekken bij de verwerking van de persoonsgegevens dan zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
12.6. Een mogelijke inbreuk op de verplichtingen uit dit artikel en de AVG zal onmiddellijk door A naar B Express aan de opdrachtgever worden gemeld. A naar B Express zal een verwerkingsregister bijhouden waarin alle mogelijke inbreuken worden bijgehouden.
12.7. Bij beëindiging van deze Overeenkomst zal A naar B Express alle persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 12.3. naar de keuze van de opdrachtgever in het geheel of gedeeltelijke aan haar terugbezorgen dan wel wissen.

Artikel 13: Wijziging
A naar B Express is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval tot tussentijdse wijziging wordt overgegaan, stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijziging tegen de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door A naar B Express genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Artikel 14: Ontbinding
Zowel A naar B Express als opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien één zich van a t/m d gegeven omstandigheden voordoet:
a. een partij is meer dan zeven dagen in verzuim in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;
b. Een partij heeft surséance van betaling aangevraagd of er is surséance van betaling verleend;
c. Een partij heeft zijn faillissement aangevraagd of is in staat van faillissement gesteld;
d. Een partij heeft de vrije beschikking over zijn vermogen verloren.