Privacyverklaring

 

Privacyverklaring

 

A naar B Express

 

A naar B Express respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens A naar B Express verwerkt.

 

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u als persoon te herleiden zijn. Hierbij kunt u denken aan onder andere uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres. A naar B Express verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: 

 

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter levering van de diensten;

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;

 • Gegevens die zijn vermeld ten behoeve van de betaling;

 

 

 

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website:

 

 • IP-nummer;

 • Uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;

 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) social media platforms zoals LinkedIn;

 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;

 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

 

 

 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt A naar B Express omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

A naar B Express verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. 

 

A naar B Express verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 

 • Het verlenen van diensten, waaronder het verwerken van een bestelling, de verzending van pakketten, het bezoeken van winkels en het aanschaffen van producten. 

 • Het houden van contact met u gedurende de zending of naar aanleiding van de zending.

 • Het innen van betalingen

 • Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

 • Het kan zijn dat wij uw gegevens uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken.

 

Grondslagen voor de verwerking 

A naar B Express verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 

 • Uitvoering van een overeenkomst;

 • Wettelijke verplichting;

 • Verkregen toestemming van betrokkene(n)

 • Gerechtvaardigd belang.

 

Het delen van persoonsgegevens met derden

A naar B Express deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een verzending door een door A naar B Express ingeschakelde vervoerder of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van A naar B Express, zoals een IT-leverancier.

 

Daarnaast kan A naar B Express persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Met de derde partij die namens en in opdracht van A naar B Express uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door A naar B Express ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan professionele en bedrijfsmatige vervoerders. 

 

Beveiliging 

A naar B Express hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval A naar B Express gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal A naar B Express in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

 

Bewaartermijn 

A naar B Express bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij A naar B Express aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht. 

 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: 

 

A naar B Express

info@anaarbexpress.nl

tel: 035-6462778

 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. A naar B Express neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Gebruik social media

Op de website van A naar B Express, www.anaarbexpress.nl, zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale medianetwerken of websites van derden, zoals Twitter, Instagram of Outlook. A naar B Express houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Wijziging privacy statement

A naar B Express heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van A naar B Express gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website, www.anaarbexpress.nl  

 

Vragen of opmerkingen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met tel nr 035-6462778

 

Dit privacy statement is opgesteld op 30 oktober 2020